Reglament

ARTICLE 1. OBJECTE

El present reglament té com a objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en la jornada d’Immigració i Estrangeria: Novetats Normatives, a celebrar en les instal·lacions del Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) en la data següent: 15 de novembre de 2022. Este reglament continuarà aplicant-se, encara que es produïra qualsevol modificació en el calendari o en la localització de la jornada programada.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disponibles contingudes en el present document s’apliquen únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en la jornada i a les que se’ls ha comunicat esta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DE LA JORNADA

La jornada es realitzarà en el Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (MARQ) situat en la Plaça Doctor Gómez Ulla s/n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

El còmput total d’hores de la jornada serà de 4 hores.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Les persones participants tenen dret a:
1. Obtindre, amb la sol·licitud prèvia, justificant de trobar-se admitido/a com a assistent a la jornada. A este efecte, la sol·licitud haurà de presentar-se davant de la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de set dies a l’inici de la trobada.
2. Ser informats/des de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenrotllament de la jornada i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
3. Obtindre un diploma d’assistència a la jornada, a la seua finalització i via online.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Les persones participants tenen l’obligació de:
1. Respectar el compromís d’assistència a la trobada, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se esta eventualitat en la secretaria tècnica, amb una antelació mínima de 7 dies a l’inici de la trobada, a fi de poder oferir esta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenrotllament de les trobades.
3. Confirmar la seua identitat com a assistent en la trobada davant de l’estand o lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditados/as i arreplegar el material. A este efecte, es tindrà en compte que no es podrà arreplegar el material en nom de cap compañero/a o persona coneguda i que, una vegada començat la jornada, no es distribuirà cap material a cap persona aliena que no estiga admesa.
4. Complir les mesures preventives enfront del COVID-19 vigents en cada moment. El personal d’organització li indicara qualsevol possible actualització de mesures.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència a la jornada es podran descarregar de la pàgina web de la jornada conforme haja finalitzat. És requisit indispensable que el/la assistent s’haja acreditat de forma efectiva davant de l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica el dia de la jornada. Si no és així, la persona interessada no apareixerà com a assistent en la base de dades de la mateixa i, per tant, el programa informàtic no generarà el seu diploma d’assistència.

ÀREA D’ACCIÓ I
PROMOCIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

Av. Federico Soto, 4, entresòl
03001 Alicante

+34 965 107 391
ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es
www.ciudadanosextranjeros.es

adminReglamento