Diploma

Per favor, indique el seu document d’identitat per a sol·licitar el seu diploma.

  Qüestionari d’avaluació

  Desitgem que el desenrotllament d’esta Jornada haja sigut del seu grat. Abans d’enviar-li el seu diploma, ens agradaria conéixer la seua opinió personal respecte d’això, tant en relació als aspectes generals com als distints blocs que l’han constituït. Considerem que la seua opinió és molt important i agraïm per endavant la seua col·laboració.

  Una vegada omplit el qüestionari rebrà per correu electrònic l’enllaç per a descarregar el seu diploma en format PDF.

   DATOS PERSONALES / DADES PERSONALS

   1. Aspectos formales de la Jornada / Aspectes formals de la Jornada

   Por favor, señale la calificación que le han merecido los siguientes aspectos de la Jornada (1=Muy Deficiente, 2=Deficiente, 3=Regular, 4=Satisfactorio, 5=Muy Satisfactorio) / Per favor, assenyale la qualificació que li han merescut els següents aspectes de la Jornada (1=Molt Deficient, 2=Deficient, 3=Regular, 4=Satisfactori, 5=Molt Satisfactori).

   Facilidad de inscripción / Facilitat d'inscripció
   Aspectos organizativos de la jornada / Aspectes organitzatius de la jornada
   Adecuación de las instalaciones / Adequació de les instal·lacions
   Conexión streaming / Connexió streaming

   2. Contenidos de la Jornada / Continguts de la Jornada

   Por favor, valore si las diferentes intervenciones han promovido en usted la reflexión y le han aportado conocimiento (1=Nada, 2=Algo, 3=Suficiente, 4=Bastante, 5=Mucho) / Per favor, valore si les diferents intervencions han promogut en vosté la reflexió i li han aportat coneixement (1=Res, 2=Quelcom, 3=Suficient, 4=Prou, 5=Molt).

   Valoración MESA DE TRABAJO I

   Novedades en materia de extranjería: aspectos claves de la reforma de 2022

   Valoración MESA DE TRABAJO II

   La adquisición de la nacionalidad española. Novedades introducidas por la Ley de Memoria Democrática

   3. Le agradeceríamos que sugiriese una temática para futuras Jornadas de esta índole / Li agrairíem que suggerira una temàtica per a futures Jornades d'esta índole

   4. Valore del 1 al 10 la Jornada / Valore de l'1 al 10 la Jornada

   5. Observaciones y aspectos a destacar (cuestiones que cambiaría, añadiría, suprimiría o destacaría): / Observacions i aspectes a destacar (qüestions que canviaria, afegiria, suprimiria o destacaria):

   ÀREA D’ACCIÓ I
   PROMOCIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT

   Av. Federico Soto, 4, entresòl
   03001 Alicante

   +34 965 107 391
   ciudadanosextranjeros@diputacionalicante.es
   www.ciudadanosextranjeros.es

   adminDiploma